top of page
Rechercher

ᴀᴜ ᴄœᴜʀ ᴅᴇs sᴇɴsᴀᴛɪᴏɴs ᴠᴏᴜs ᴘʀᴇ́sᴇɴᴛᴇ sᴇs ᴘᴀʀᴛᴇɴᴀɪʀᴇs 🤝

Dernière mise à jour : 29 mars 2021


🫂 ʟᴇs ᴍᴇɪʟʟᴇᴜʀᴇs ᴄʜᴏsᴇs ǫᴜɪ ᴀʀʀɪᴠᴇɴᴛ ᴅᴀɴs ʟᴇ ᴍᴏɴᴅᴇ ᴅᴇ ʟ’ᴇɴᴛʀᴇᴘʀɪsᴇ ɴᴇ sᴏɴᴛ ᴘᴀs ʟᴇ ʀᴇ́sᴜʟᴛᴀᴛ ᴅᴜ ᴛʀᴀᴠᴀɪʟ ᴅ’ᴜɴ sᴇᴜʟ ʜᴏᴍᴍᴇ. ᴄ’ᴇsᴛ ʟᴇ ғʀᴜɪᴛ ᴅᴇ ᴛᴏᴜᴛᴇ ᴜɴᴇ ᴇ́ǫᴜɪᴘᴇ 🫂🤝 ᴀᴜ ᴄœᴜʀ ᴅᴇs sᴇɴsᴀᴛɪᴏɴs ! sᴏᴜᴛɪᴇɴᴛ ᴇᴛ ᴀɢɪᴛ ᴀᴠᴇᴄ sᴇs ᴘᴀʀᴛᴇɴᴀɪʀᴇs. ᴀᴜᴊᴏᴜʀᴅ’ʜᴜɪ, ɴᴏᴜs ᴠᴏᴜs ᴘʀᴇ́sᴇɴᴛᴏɴs ʟᴇ ᴅᴏᴍᴀɪɴᴇ ᴅᴇ ɢᴀɢɴᴇʙᴇʀᴛ (ᴅᴏᴍᴀɪɴᴇ ᴠɪᴛɪᴄᴏʟᴇ) 🤝ℂ𝕣𝕖́𝕖́ 𝕖𝕟 𝟙𝟠𝟠𝟜 𝕡𝕒𝕣 𝔸𝕚𝕞𝕖́ 𝕄𝕆ℝ𝕆ℕ, 𝕝𝕖 𝔻𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟𝕖 𝕕𝕖 𝔾𝕒𝕘𝕟𝕖𝕓𝕖𝕣𝕥 𝕖𝕤𝕥 𝕒𝕦𝕛𝕠𝕦𝕣𝕕’𝕙𝕦𝕚 𝕘𝕖́𝕣𝕖́ 𝕡𝕒𝕣 ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕠𝕡𝕙𝕖 𝕖𝕥 ℕ𝕚𝕔𝕠𝕝𝕒𝕤 𝕄𝕆ℝ𝕆ℕ, 𝕝𝕒 𝕔𝕚𝕟𝕢𝕦𝕚𝕖̀𝕞𝕖 𝕘𝕖́𝕟𝕖́𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟. 𝕃𝕠𝕔𝕒𝕝𝕚𝕤𝕖́ 𝕒̀ 𝕁𝕦𝕚𝕘𝕟𝕖́ 𝕤𝕦𝕣 𝕃𝕠𝕚𝕣𝕖 (𝕡𝕖́𝕣𝕚𝕡𝕙𝕖́𝕣𝕚𝕖 𝕕’𝔸𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤), 𝕝𝕖 𝔻𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟𝕖 𝕕𝕖 𝔾𝕒𝕘𝕟𝕖𝕓𝕖𝕣𝕥 𝕖𝕥 𝕟𝕠𝕥𝕣𝕖 𝕤𝕥𝕣𝕦𝕔𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕔𝕠𝕝𝕝𝕒𝕓𝕠𝕣𝕖𝕟𝕥 𝕖𝕟𝕤𝕖𝕞𝕓𝕝𝕖 𝕕𝕖𝕡𝕦𝕚𝕤 𝕁𝕒𝕟𝕧𝕚𝕖𝕣 𝟚𝟘𝟙𝟡 𝕡𝕒𝕣 𝕝’𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕞𝕖́𝕕𝕚𝕒𝕚𝕣𝕖 𝕕’𝔼𝕤𝕔𝕒𝕡𝕒𝕕𝕖𝕤 𝔾𝕠𝕦𝕣𝕞𝕒𝕟𝕕𝕖𝕤 : 𝔸𝕔𝕥𝕚𝕧𝕚𝕥𝕖́𝕤 𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕦𝕩 𝕣𝕠𝕦𝕖𝕤 𝕖́𝕝𝕖𝕔𝕥𝕣𝕚𝕢𝕦𝕖𝕤 🛴 𝕖𝕥 𝕕𝕖́𝕘𝕦𝕤𝕥𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕕𝕖𝕤 𝕡𝕣𝕠𝕕𝕦𝕚𝕥𝕤 𝕝𝕠𝕔𝕒𝕦𝕩.🍷

𝕃’𝕠𝕓𝕛𝕖𝕔𝕥𝕚𝕗 𝕖́𝕥𝕒𝕟𝕥 𝕕𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕡𝕠𝕤𝕖𝕣 𝕦𝕟 𝕖́𝕢𝕦𝕚𝕝𝕚𝕓𝕣𝕖 𝕖𝕟𝕥𝕣𝕖 𝕤𝕡𝕠𝕣𝕥 𝕖𝕥 𝕔𝕠𝕟𝕧𝕚𝕧𝕚𝕒𝕝𝕚𝕥𝕖́ 𝕕𝕒𝕟𝕤 𝕦𝕟 𝕔𝕒𝕕𝕣𝕖 𝕔𝕙𝕒𝕝𝕖𝕦𝕣𝕖𝕦𝕩 𝕒𝕚𝕟𝕤𝕚 𝕢𝕦𝕖 𝕝𝕒 𝕕𝕖́𝕔𝕠𝕦𝕧𝕖𝕣𝕥𝕖 𝕕𝕦 𝕥𝕖𝕣𝕣𝕠𝕚𝕣 🥂

ℂ𝕖 𝕕𝕖𝕣𝕟𝕚𝕖𝕣 𝕗𝕠𝕟𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟𝕟𝕖 𝕒𝕧𝕖𝕔 𝟙𝟘 𝕡𝕖𝕣𝕞𝕒𝕟𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕒̀ 𝕝’𝕒𝕟𝕟𝕖́𝕖 𝕖𝕥 𝕦𝕟𝕖 𝕢𝕦𝕒𝕣𝕒𝕟𝕥𝕒𝕚𝕟𝕖 𝕕𝕖 𝕤𝕒𝕚𝕤𝕠𝕟𝕟𝕚𝕖𝕣𝕤 𝕕𝕦𝕣𝕒𝕟𝕥 𝕝𝕖𝕤 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕖́𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖𝕤 𝕡𝕖́𝕣𝕚𝕠𝕕𝕖𝕤 𝕕𝕖 𝕥𝕣𝕒𝕧𝕒𝕦𝕩 𝕕𝕖𝕤 𝕧𝕚𝕘𝕟𝕖𝕤 : 𝕋𝕒𝕚𝕝𝕝𝕖 𝕕𝕖 𝕧𝕚𝕘𝕟𝕖 / 𝔼́𝕓𝕠𝕦𝕣𝕘𝕖𝕠𝕟𝕟𝕒𝕘𝕖 & ℙ𝕒𝕝𝕚𝕤𝕤𝕒𝕘𝕖 / 𝕍𝕖𝕟𝕕𝕒𝕟𝕘𝕖𝕤 🍇


𝕃𝕖𝕤 𝕖𝕤𝕔𝕒𝕡𝕒𝕕𝕖𝕤 𝕔𝕠𝕟𝕔𝕠𝕔𝕥𝕖́𝕖𝕤 𝕡𝕒𝕣 𝕟𝕠𝕤 𝕤𝕠𝕚𝕟𝕤 𝕤𝕠𝕟𝕥 𝕠𝕣𝕘𝕒𝕟𝕚𝕤𝕖́𝕖𝕤 𝕝𝕖 𝕝𝕠𝕟𝕘 𝕕𝕖𝕤 𝕧𝕚𝕘𝕟𝕠𝕓𝕝𝕖𝕤 𝕠𝕦 𝕓𝕚𝕖𝕟 𝕝𝕖 𝕝𝕠𝕟𝕘 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕃𝕠𝕚𝕣𝕖 🌊


𝕃𝕖𝕤 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕖́𝕣𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕔𝕖́𝕡𝕒𝕘𝕖𝕤 𝕢𝕦’𝕠𝕗𝕗𝕣𝕖𝕟𝕥 𝕝𝕖 𝔻𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟𝕖 𝕕𝕖 𝔾𝕒𝕘𝕟𝕖𝕓𝕖𝕣𝕥 𝕤𝕠𝕟𝕥 𝕕𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤 : 𝕃𝕖 ℂ𝕙𝕖𝕟𝕚𝕟, 𝕝𝕖 ℂ𝕒𝕓𝕖𝕣𝕟𝕖𝕥 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔, 𝕝𝕖 ℂ𝕒𝕓𝕖𝕣𝕟𝕖𝕥 𝕊𝕒𝕦𝕧𝕚𝕘𝕟𝕠𝕟, 𝕝𝕖𝕤 𝔾𝕒𝕞𝕒𝕪 𝕖𝕥 𝔾𝕣𝕠𝕝𝕝𝕖𝕒𝕦 & 𝕝𝕖𝕤 ℂ𝕙𝕒𝕣𝕕𝕠𝕟𝕟𝕒𝕪 𝕖𝕥 𝕊𝕒𝕦𝕧𝕚𝕘𝕟𝕠𝕟 😋


𝕃𝕖 𝕕𝕠𝕞𝕒𝕚𝕟𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕡𝕠𝕤𝕖 𝕖́𝕘𝕒𝕝𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕕𝕖𝕤 𝕧𝕠𝕝𝕤 𝕖𝕟 𝕞𝕠𝕟𝕥𝕘𝕠𝕝𝕗𝕚𝕖̀𝕣𝕖, 𝕤𝕦𝕣 𝕣𝕖́𝕤𝕖𝕣𝕧𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟, 𝕛𝕦𝕤𝕢𝕦’𝕒̀ 𝟝 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕟𝕖𝕤 🌞ɴ’ᴀᴛᴛᴇɴᴅᴇᴢ ᴘʟᴜs ᴇᴛ ɴ’ʜᴇ́sɪᴛᴇᴢ ᴘᴀs ᴀ̀ ᴄᴏɴsᴜʟᴛᴇʀ ʟᴇᴜʀ sɪᴛᴇ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ : https://www.domaine-de-gagnebert.com


ᴀ̀ ʙɪᴇɴᴛᴏ̂ᴛ ᴘᴏᴜʀ ᴅᴇ ɴᴏᴜᴠᴇʟʟᴇs sᴇɴsᴀᴛɪᴏɴs ! 🔜

8 vues0 commentaire
bottom of page